C++ da trenajor klaviatura yaratish


Salom.Hammamiz bilamiz klaviaturada tez yozish uchun oylab, yillab klaviuturada yozish kerak.Bugun biz shu voxtni tejash maqsadida trenajor klaviaturani ko'rib chiqamiz.

Buning uchun c++ da bitta form ochamiz unga quyidagilarni joylashtramiz

Keyin codga o'tamiz quyidagini yozamiz.

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
int t=0;
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------
char a; //a bu labelga chiqadigan harf 
/*
tim bitta tranejorga ketgan vaqt
ct bitta harfni ko'rinib turadigan vaqti
k togri kiritilgan harflar soni
*/
int k, tim,ct;
void __fastcall TForm1::FormKeyDown(TObject *Sender, WORD &Key,
   TShiftState Shift)
{
randomize();
/* 
t umumiy kiritiladigan harflar soni
Key bu siz kiritgan harf
*/
if(a!=Key && t<20){
  t++;
  a=random(26)+65;
  Label1->Caption=a;
  Label1->Left=random(Width-30);
  Label1->Top=random(Height-60);
}
if (a==Key && t<20)
{
  t++; k++; ct=0;
  a=random(26)+65;  
  Label1->Caption=a;
  Label1->Left=random(Width-30);
  Label1->Top=random(Height-60);
}
}

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
{
randomize();
a=random(26)+65;
Label1->Caption=a;
}

void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
{

tim++; ct++;
if (ct==3)
{
  a=random(26)+65;
  Label1->Caption=a;
  Label1->Left=random(Width-30);
  Label1->Top=random(Height-60);
  t++; ct=0;
}
if(t==20){
  t++;
  Timer1->Enabled=0;
  ShowMessage("20 ta belgidan \n"+IntToStr(tim)+"soniyada jami\n"+IntToStr(k)+" bal oldingiz ");
}
}

Kodni yuklash

Нет комментариев